Pathian, Mihringa Lo Chang Hi

12/20/2020

By Lalzarzova Khiangte 

Êng (light) hi second khat chhungin kilometer 299792 a chakin a kal (kilometer nuai thum tiin an sawi tlângpui). Kan chenna khawvêl hi second khat chhungin vawi sarih a hêl chhuak hman a nih chu. Tichuan, Ni êng hian minute riat leh second thum chhûngin kan awmna Lei a lo thleng ṭhin (Planet hming leh arsi hming hi proper noun a ni a, hetia kan sawi chuan 'Lei, Ni' tiin hawrawppuia ziah ṭan tur a ni). Ni hêltu planet zinga hla ber (Pluto hi chu an chhiar tel tawh chiah lo va) Neptune thleng turin darkar li leh minute khat a duh a ni. Kan chênna khawvêl (Lei) aṭanga arsi hnai ber (Ni tih lohvah) Proxima Centaury hi êng tluka kan kal hian kum li leh thla thum hnuah kan thleng dâwn chauh a ni. Khawvêla thlawhna thlâwk chak ber Lockheed SR-71 Blackbird hian record a siam chu darkar khata kilometer 3530-a chaka a thlawh ṭum kha a ni. He thlawhna hian arsi hnai ber hi pan ta i la, kum nuai nga chuang hun kan duh ang.

International Space Station hian kan chênna khawvêl hi chak takin a hêl reng a, a chhûngah hian scientist paruk vêl an awm a, an inchhâwk ṭhin. Mahse, vân boruak hi Pathianin mihringte awmna tura a tih a nih loh avangin rei tak an awm thei lo. International Space Station-a awm rei ber khan kum khat a awm tling lo a nih kha. International Space Station hian ni khatah kan awmna lei hi kilometer zali vela hla aṭangin chak takin a hêl a, second khatah kilometer 7.66-a chakin a thlâwk a ni (silaimu lêt thum vela chak, khawvêla thlawhna chak ber lêt tama chakin a thlâwk a nih chu). International Space Station hmang hian kan awmna Lei aṭanga arsi hnai ber (Proxima Centauri) hi pan ta i la, kum 39676-ah kan thleng dâwn chauh a ni. Abrahama kha ramtiam pan lo lovin International Space Station-ah hian lo chuangin, van thengrengah lo thlâwk ta se, arsi hnai ber hi thleng turin kawng hmun ruka ṭhena hmun khat vêl chauh a la thleng dâwn tihna a ni.

Kan awmna galaxy (Milky Way)-ah ringawt pawh hian arsi leh planet hi 400,000,000,000 dâwn a awm niin mi thiamte'n an chhût a. Kan awmna galaxy aṭanga galaxy dang hnai ber-Andromeda galaxy-ah phei chuan kan awmna galaxy-a arsi leh planet awm zât hi a lêta tam a awm niin an chhût. He an thil chhût dân hi rin thilthua chhût mai a ni lo va; galaxy dang daiha thil awm pawh va hmu thei NASA Hubble Space Telescope hmanga an hmuh a ni a, planet leh arsi dang pawh Kepler Space Telescope hmangin an hmuchhuak zêl bawk. Êng tluka chaka kan kal hian kan awmna galary (Milky Way) ringawt pawh hi ngil taka pal tlang turin kum 105,700 lai a duh dâwn a ni.

Arsi awm khâwm (galaxy) hi NASA Hubble Space Telescope hmang hian 100,000,000,000 vêl an hmuchhuak tawh a, hei aia telescope ṭha zâwk hi an siam chhuah hunah phei chuan a lêta tam hmuhchhuah theih an inbeisei a ni. November thla, thla mang lai hian arsi a lang tam deuh ber ṭhin a; hetih laia mit lâwnga kan hmuh theih hi kan awmna galaxy chhûnga arsi zawng zawng zaa pakhat (1%) vêl chauh a ni.

Tichuan, hêng thil zawng zawng siamtu, chhiar sên loh arsi leh planet tam tak siamtu leh a chhûnga awm turte pawh fel taka duangtu, an chêt dân leh an her dân tur pawh duangtu hi a anpuia a siam-mihringte, a thu awih lova sual Setana bawiha tângte chhandam turin mihringa a lo chan a ngai ta. A chunga kan sawi tâk ang khian kan chênna khawvêl pawh hi a têt tawh teh rêng nen, Lal Isua kha Mari pum chhûnga chi te tak tê, mit lâwnga hmuh tham lohvah a rawn insiam ta a ni. He khawvêlah hian mihring puitling sa anga lo piang a ni lo va, Mari lah khan lian sa ûlin a pai hek lo. Lal Mari'n Lal Isua a pai tur thu vantirhkoh Gabriel-a'n a rawn puan khan Mari laizâwn Elizabeti chuan a tar lamah fa a pai tih a rawn puang tel a, chu pawh thla ruk mi a ni tawh tih a sawi kha. Mari khan Lal Isua kha lian saa pai chu ni se, a laizâwn Elizabeti nau pai (Baptistu Johana) kha a pian khalh daih ang. Chuti ang chu ni lovin, nau pai dân pangngaiin a pai a nih kha.

Mihring chi, chi nung kan tih hi mit lâwnga hmuh tham a ni lo va, enlenna lian microscope-a hmuh theih chauh a ni. Chuti khawpa têah chuan engkim siamtu hi a lo chang ta a ni. Kan awmna galaxy-ah ringawt pawh arsi khiti zât khi a awm a, galaxy an hmuhchhuah tawh pawh khiti zât khi a ni. Chu mai a la ni lo, hêng Pathian thil siamte inkâr hlatzia pawh kan sawi tawh bawk. Mi sualte chhandam tur, an tuar ai tuar tura lei leh vân lal ber intihtêtzia hi kan ngaihtuah ngai em? Hêng hi chhûtin hre chiang i la, Pathian, mihringa lo chang hi eng ang taka inngaitlâwm leh intitê nge a nih kan hre fiah thei ang. Ran chaw pêka thlênga an zalh pawh lal ber tân chuan a tlâwmthlâk tawhzia kan hria. A rorelna leh a lal ram hi eng anga zau chiah nge tih kan ngaihtuah chuan kan tâna a inpêkna leh a hmangaihna thûkzia hi kan hre fiah tawlh tawlh dâwn a ni.

Kristian Hla Bu No. 43-na, Upa Dr L.N. Tluanga lehlin, châng thumna hi han ngaihtuah mai chuan "em em a!" tih mai tur a ni. Mihringin a uar thei ang ber tura Pathian hmangaihna an puan chhuahna ni mai turah a ngaih theih âwm e. Amaherawhchu, Pathian lal ram, universe chu sawi loh, kan awmna galaxy chauh pawh hi a zauzia han ngaihtuah chuan he hla hian Pathian hmangaihna a la phawk zo lo hlê zâwk a lo ni.

Tuifinriat zawng hlotui chang se,

Ziakna atân thing zâr tinrêng;

Lehkha phêka'n vân khi chang se,

Ziaktu atân chuan mi tinrêng.

A hmangaihna puang dâwn ila,

A kang zo ngei ang e;

A leng dâwn lo, a hlai tâwk lo,

A hril sêng chuang hlei lo'ng e.

Kan khawvêla tui awm zawng zawng hi hlotui chang se, ziakna atân thingzâr tinrêng pawh hmang i la, kan khawvêl hi a tê lutuk. Pathian hmangaihna hi mihring hril sên chi rual a ni lo. Lei leh vân lal ber, mihringa lo chang lâwm turin eng anga inbuatsaih nge kan tum? A tân eng nge kan tih ve dâwn?